精武门陈真电影电视剧信息呈现!

《公笃相法》卷一(上)

电视剧 2019-05-16 16:02100http://www.chenzhenlaile.comadmin

  主页   儒家   道家   佛经   法家  
百家   兵法   中医   正史   历史  
易经   南怀瑾   小雅   自助建站   书城  
《公笃相法》卷一(上) 四相法有益引证:

公笃曰。相法一术。由来久矣。为中国一种专艺。人人皆可研究。故圣人有游于艺之说。又云。虽小道。必有可观。大用则为风云龙虎之机。小用则为涉身处世之益。查相术始于轩辕。为风后氏立法。故名风监。维则东周时有唐学却雍稀疵各相法。而专家尤多。其中包括治乱兴亡。天道气候。人情社会各学。术简味深。未可轻视也。自秦氐火焚各书之后。世无传本。如汉之许负管骆。唐之李淳风一行禅师。皆无书籍可考。五代。达摩复入中国。始立五来相法。麻衣宗之。希夷继之。以及柳庄水镜衡真铁关刀大清监等。先后共七十余家。各有见解之不同。而亦有偏陋之拘执。其术虽微。其用甚大。兹将考证有益者如 下。

东周时。吴王有四子。长曰阖闾。次曰夷昧。三曰姬光。四曰季扎。四子中惟季扎最贤。惟姬光最霸。兼其子庆忌。勇悍拥兵。吴王薨。序长则阖闾应承位。序贤则季扎应承位。姬光特强自立。阖闾不平。又不能与之争。于是礼贤下士。又恐不得真材。特聘唐举以鉴别之。吹萧乞食之伍员。唐举荐之也。草庐隐居之孙武。唐举师之也。继而霸吴灭楚。知人之益也。

纪汉时。诸葛武侯拔长沙。黄忠魏延来降。黄忠付以兵柄。魏延即令就刑。先主问之曰。延无罪。何以见杀。武侯对曰。此人狼项豺声。脑后耸骨上大下小。必叛无疑。故杀之以绝后患。先主曰。杀降将:拒来者。不足以收人心。不如示恩以赦之。武侯诰诫曰。以后务宜忠勤王室。后侯六出祁山。卒于五丈原。延因争功夺柩而叛。幸侯早伏马岱以诛之。否则蜀漠早危。此知人之益也。

唐天宝时。郭子仪为步卒。隶哥舒翰。犯罪就刑。李白过访见之。其格魁梧。鼻如悬坦。额如覆肝。叹曰。此国家柱石。安可轻弃之。遂往见哥舒翰。而赎其罪。后平安禄山之乱。而安唐室。封汾阳侯。后白招谗嫉。皆汾阳极力保全。而未罹祸。其一举手之劳。而公私均受益。亦知人之益也。

大清道光时。曾国藩平洪杨之乱。国藩素拘谨。其才不如胡左。而功倍之。独知人善用。是其特长。江忠源为六合守。奉檄督粮。国藩见其形局。而惊疑不释。忠源出。国藩凝神静默。若有所思。左宗棠见而问之。国藩曰。吾见忠源仪表有威。金局金声。剑眉凤目。吾以为国家又得一柱石之臣。吾甚惊喜。后见其行路飘摇不定。如为木局尚不至危。金局得沉实之体。如反见飘摇。而又贵名。当然凶危。可惜如此清奇之格局。何以又有如此之败着。故凝神以思之。后忠源升江苏巡抚。为忠土李秀成所杀。即此一宗。可知国藩精于知人术。所以为中兴名将者。亦知人之益也。

流年部位图

《公笃相法》卷一(上)

流年运限说:

公笃曰。流年者。运限之推论也。古法则以耳运十四年。额运十六年眉运四年。目运六年。鼻运十年人。中运十年水。星运十五年四围地支运二十四年。男顺行。女逆行也。令则不然。其运多则三年两年而一变。甚至一年一变。一年而数变矣。余则按部位而断之。某部丰隆。其运必佳。某部陷落。其运必阻其或有不验者。是何也。盖其形清瘦。必现于部位之前二年。其形浊厚。必现于部位之后二年。如能清浊相兼。厚薄相等。则按部位而验。余考其运。尚有超前至三年五年者。亦有退后至三年五年者。则据各形而加减之。持监者。更须酌量定之。可也。

达摩起运口诀:

水形一岁金三岁。土厚还将四岁推。火起五年求顺逆。木形二岁复何疑。金水相兼求上下。若云木火反求之。此是神仙真妙诀。定根起运自出奇。

公笃曰。此诀载于麻衣篇中。当然是达摩之诀。他书所罕见也。按水一岁。乃宗河洛之五行生气。其理与法均合。土形四岁。则有疑点。按四数之气为兑金。是士之子气。取其旺耶。四数之卦为巽木。是士之囚气。取其克耶。余于经验考正。其正形与兼形。而验者颇少。惟相争相混之局。亦有应征。火形五岁。亦为旺气之义乎。或为死气之义乎。木形二岁。按二数之卦为坤土。是木之废气。取其衰耶。巽木先天在坤二上。取其本耶。金形三岁。三数为震木。取其废气乎。先天为离火。取其囚气乎。此中深求。尚有玄妙之点。至于金水相兼。而求上下。言其相加也。木火相兼。而用反求。言其相减也。此余参考数学。方知其原义也。然达摩之书。多为六朝文字。言简意深。法奥理穷。此余之最留心处也。

公笃起运口诀:

Copyright @ 2011-2018 陈真来了 版权所有 备案号:粤ICP备15076311号-1

联系QQ: 2188829739